نشست هم اندیشی سرپرست مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین با دانشجویان