حضور دانشگاه علمی کاربردی شهرداری قزوین در نمایشگاه هفته مشاغل