بازدید دانشجویان رشته عمران از پروژه پل امام رضا (ع)