به امور فارغ التحصيلان خوش آمديد


دانشجويان گرامي موظفند پس از اتمام تمامي واحدهاي مصوب رشته خود و دريافت تمامي نمرات، فارغ التحصيلي خود را حضوراً به متصدي مربوطه اعلام کنند در غير اينصورت دانشگاه مسئوليتي براي انجام مراحل فارغ التحصيلي نخواهد داشت و در صورت نياز به مدارک فارغ التحصيلي تا  اتمام تمامي مراحل فارغ التحصيلي هيچگونه گواهي نامه اي تحويل دانشجوي نخواهد شد  
 

**مدارک مورد نياز جهت فارغ التحصيلان کارداني**

اصل و کپي ديپلم
تاييديه ديپلم
کپي از تمام صفحات شناسنامه در سايز a4  

کپي کارت ملي (پشت و رو) در سايز a4  
کپي پشت و روي کارت پايان خدمت (آقايان) در سايز a4  
پنج  قطعه عکس 4*3 رنگي تمام رخ با زمينه سفيد

 

 

--------------------------------

***مدارک مورد نياز جهت فارغ التحصيلان کارشناسي***

مدرک کارداني (موقت و يا اصل  (
ريز نمرات کارداني

تاييديه مدرک کارداني
کپي از تمام صفحات شناسنامه  در سايز a4  پشت سفيد
کپي کارت ملي در سايز a4  (پشت و رو)
کپي پشت و روي کارت پايان خدمت (آقايان) در سايز a4  
پنج  قطعه عکس 4*3 رنگي تمام رخ با زمينه سفيد
فرم کارورزي و پروژه