سید حامد موسوی 

 

1-مسئول "امور فرهنگی و دانشجویی" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ13/02/1393

2-رابط مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین با سازمان نظام وظیفه عمومی مورخ 13/02/1393

3-"عضو شورای آموزشی"  مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین از مورخ 19/03/ 1393

4-" مشاور آموزش" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 01/09/1394

5-مدیر برگزاری دوره های آموزش کوتاه مدت و مهارتی مورخ 01/03/1395

6-"مسئول راه اندازی خوشه رشد" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 05/04/1395

7-"عضو شورای پژوهشی" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 27/07/95

8-"معاون و قائم مقام" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 17/09/95

9-"معاون آموزشی" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 17/09/95

10-  رئیس حوزه امتحانات نیم سال اول تحصیلی 95 مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 15/10/95

11- "مسئول امور جاری" مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین مورخ 28/12/95

12-"دبیر کارگروه تخصصی حقوق "موسسه علمی کاربردی مدیریت شهری و روستایی وزارت کشور

13-دریافت لوح تقدیر جهت برگزاری 11هزار نفر ساعت دوره ی آموزشی کوتاه مدت