معرفي پرسنل مرکز آموزش علمي کاربردي شهرداري قزوين
 
 
 
*حوزه آموزش
 
 معاون آموزش و پژوهش:
خانم کبري قلعه قوند
 
مدیر آموزش:
خانم آمنه محمودی
 
مسئول  فارغ التحصيلان :
آقای حسن محمدزاده
 
امور بایگانی و فارغ التحصیلان
خانم شادی عبدالرزاقی
 
*حوزه امور مالي
 
مدير مالي و پشتيباني:
آقاي مجید قاسمی
 
کارشناس مالي:
آقاي وحید نظامیوند چگینی
 
 
*حوزه روابط عمومی:
خانم سیده عصمت سجادی
 
*حوزه پژوهش و کارآفريني:
خانم زهرا شیشه گرها.
 
*حوزه فنآوری اطلاعات:
آقای علیرضا یزدانجو
 
*حوزه حراست:
آقای محمدرضا نجفیان