مسجد و مقبره احمديه در خيابان شهدا قرار دارد و معماري آن مربوط به دوره قاجاريه است. احمد غزالي برادر امام محمد غزالي، عارف نامدار قرن پنجم و ششم بوده که در طي اقامتش در قزوين در اين شهر دار فاني را وداع گفته و پس از فوت،  مدفن او به زيارتگاه و خانگاه مريدانش تبديل شد است.