بناي مقبره رييس المجاهدين که از مبارزين مشروطه در شهرستان آبيک قرار دارد، اين بنا داراي طرحي مستطيل شکل به طول پانزده و عرض دوازده متر است. کل بنا از آجر شکل گرفته و تنها يک رديف سنگ، همکف ايوان و دور تا دور آن به کار رفته است. در روي اتاق مقبره، گنبدي آجري قرار دارد و روي آن با کاشي هاي رنگي با طرح هندسي تزيين شده است