مدرسه التفاتيه توسط خواجه التفات در دوره ايلخاني بنا شده .اين مدرسه با بيست و شش حجره و يک مدرس در ضلع جنوبي قرار دارد و حدود سه متر پايين تر از سطح خيابان مي‌باشد. مصالح به کار رفته در جرزها وپوشش هاي آن آجر با ملاط گچ و پوشش سقف تمام حجره ها از نوع طاق آهنگ است.در وسط حياط مدرسه آب انباري قرار دارد