گرمابه حاج ميرحسن از بناهاي دوره قاجاريه مي باشد که در سال 1260 به مساحت850 متر مربع احداث شده ودر محله ديمج قرار دارد. سربينه آن هشت ضلعي با پوشش گنبد و گرمخانه آن مستطيل با پوشش طاق و تويزه مي باشد.