جلسه هماهنگی و رفع مزاحمت های شغلی در سازمان ساماندهی مشاغل شهری برگزار شد

جلسه هماهنگی و رفع مزاحمت های شغلی با حضور یغوب دادگر معاون دادستان قزوین، احمدی رئیس اداره حراست شهرداری قزوین، سرهنگ میرزایی جانشین فرماندهی انتظامی قزوین، سرهنگ مهرداد درخشان مهر رئیس انتظامی...

۱۴۰۰/۰۲/۲۵