شهرداري قزوين همزمان با روز جهاني "توالت" همايش و جشنواره "انتخاب بهترين توالت" را برگزار مي‌کند

شهرداري قزوين همزمان با روز جهاني "توالت" همايش و جشنواره "انتخاب بهترين توالت" را بر گزار مي‌کند و مرکز مطالعات و برنامه ريزي شهر تهران نيز در اين همايش با بررسي مطالعات صورت گرفته در اين حوزه...

۱۳۹۰/۰۷/۲۷