تبريك رييس شوراي شهر و شهردار قزوين به اعضا هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه كشور

رييس شوراي اسلامي شهر و شهردار قزوين در پيامي انتصاب حضرت حجت الاسلام سيد محمدحسن ابوترابي فرد و سيد مرتضي نبوي را به عنوان عضو هيأت عالي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه كشور تبريك گفتند.

۱۳۹۰/۰۵/۲۰