قز قلعه در حولي ضياء آباد از توابع شهرستان تاکستان روي تک کوهي سنگي قرار دارد و بر تمام نواحي اطراف مشرف است اين قلعه از سه طرف به پرتگاه هاي مخوف منتهي مي شود و تنها راه دسترسي به آن از راه جنوب است آثار باقي مانده از قلعه بسيار اندک است و نمي توان طرحي از ساختمان آن تصور کرد از آثار به جاي مانده آن جرزهاي يک چهار طاقي است که از سنگ و ساروج ساخته شده و طاق آن فرو ريخته است مشخص نيست که اين چهار طاقي کدام قسمت بنا بوده و فقط مي توان احتمال داد که محل تقاطع دو سرسراي ارتباطي و يا ورودي بنا بوده است. پايه هاي باقي مانده ستروگ اين چهار طاقي ابعادي در حدود سه متر دارد در برخي از قسمت هاي اين قلعه علاوه بر سنگ از آجر مانند آجر هاي دوره ساساني نيز استفاده شده است.