برج هاي مذکور در مجاورت قلعه سميران واقع شده و در حوضه آبگير سد سفيد رود بر بالاي تپه اي مرتفع قرار گرفته اند.با توجه به خصوصيات و اسلوب معماري و تزئيني موجود، متعلق به اوايل دوره اسلامي بوده و در عين سادگي نمايانگر جلوه زيبايي از معماري دوران اوليه اسلام و تزئينات آجرکاري آن مي باشد. تزئينات داخلي و ديواره هاي خارجي بنا، لطافت خاصي به چشم انداز ساختمان بخشيده است. پلان مقطع دو آرامگاه به صورت هشت ضلعي بوده و ستون هاي استوار سنگي، نماي بيروني آن را مزين کرده اند.در مورد برج بزرگ يا قلعه ساسان احتمال داده مي شود گنبد به صورت دو پوشش و هرمي، جزء نخستين بناهاي شکل گرفته به اين شيوه باشد. نکته قابل ذکر در باب برج هاي دو گانه تارم شيوه معماري ساساني است که از طرز پيوندي و ديوارسازي استوارشان قابل مشاهده مي باشد.