دربالاي شمس کلايه، درصخره کوه، غارهايي تودرتو وجود دارد که آثارساختمان در داخل آن مشاهده مي شود. راه يافتن به داخل اين غارها بدون طناب ونردبان کاري غيرممکن است. غارهاي شمس کلايه وآثار ساختماني آن رامحل قلعه معروف ميمون دژتشخيص داده اند. قلعه ميمون دژپس ازحمله هلاکوخان درزمان رکن الدين خورشاه به تصرف لشگرمغول درآمد.