اين سرا رو به روي در شرقي قيصريه قرار دارد هشتي ورودي آن داراي حجره هايي با طاق هاي کاشيکاري است و بر فراز فضاي مرکزي ورودي آن گنبدي آجري قرار دارد و يک نور گير به قطر تقريبي يک متر روشنايي آن را تامين مي کند سراي وزير داراي حياطي وسيع است و دور تا دور آن را حجره هايي در دو طبقه فرا گرفته اند اين حجره ها بر روي صفه اي با ارتفاع يک متر از سطح زمين قرار دارند.