سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۵

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قزوین خبر داد:

فراخوان دریافت مقاله، نشر مقاله در فصلنامه علمی و تخصصی، مطالعات جامع در مدیریت شهری، شماره ۸

از اساتید و پژوهشگران محترم مرکز علمی کاربردی شهرداری قزوین دعوت بعمل میاید، مقاله های خود را در حوزه های موضوعی که در ذیل آمده است، جهت نشر در فصلنامه علمی و تخصصی، مطالعات جامع در مدیریت شهری، شماره ۸ ارسال نمایند.

محورهای موضوعی:

معماری، مدیریت شهری، عمران شهری و سازه، مدیریت پسماند، فناوری اطلاعات، خدمات شهری، برنامه ریزی و اقتصاد شهری، حمل و نقل و سایر حوزه های مرتبط

 دارای امتیاز به منظور رتبه بندی

مهلت ارسال تا تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱

وب سایت ارسال مقاله  www.jcsium.qazvin.ir

تصاویر مرتبط