پنجشنبه ۱۳۹۰/۰۴/۳۰

صادقي، مدير منطقه يک شهرداري قزوين:

شهروندان عوارض ساليانه خودرو را بصورت اينترنتي پرداخت مي كنند

شهروندان قزوني مي توانند در آينده نزديک عوارض ساليانه خودرو را ار طريق اينترنت پرداخت كنند.

فرامرز صادقي، مدير منطقه يك شهرداري قزوين گفت: به کوشش سايت رايانه منطقه يک شهرداري سيستم پرداخت اينترنتي عوارض ساليانه خودرو به صورت آزمايشي راه اندازي شده است .
صادقي افزود: در آينده نزديک شهروندان قزويني مي توانند در صورت داشتن سابقه پرداخت عوارض خودرو در شهرداري از طريق سامانه اينترنتي و يا مراجعه به دفاتر پيشخوان دولت ، عوارض خود را پرداخت كنند.
وي ادامه داد: چنانچه شهروندي تاکنون سابقه پرداخت در شهرداري نداشته است، بايستي با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطي نسبت به پرداخت عوارض اقدام كند.
وي افزود: راه اندازي اين سامانه با بهره گيري از فن آوريهاي جديد صرفه جويي در وقت شهروندان را در پي خواهد داشت و از مراجعان شهرداري نيز کاسته خواهد شد.
 مدير منطقه يک شهرداري گفت: اين سامانه در حال حاضر به صورت آزمايشي توسط دفاتر پيشخوان دولت اجرا مي شود و به زودي براي کليه شهروندان عزيز قابل دسترس خواهد بود.
پايان پيام

تصاویر مرتبط