كميسيون

 

خدمات شهری،

نظارت و شورایاریها

عمران، ترافیک و امور زیربنایی

فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و بانوان

مالی و

برنامه ریزی و سرمایه گذاری

شهرسازی ،املاک و حقوقی

رییس

فرمانی

مهدی خانی

اللهیاری

چگینی

تقوی

نائب رییس

چگینی

تقوی

اشدری

حق شناس

مهدی خانی

دبیر

اللهیاری

حق شناس

تقوی

صلح جو

حق شناس

عضو

اشدری

فرمانی

صلح جو

تقوی

چگینی

عضو

صلح جو

اللهیاری

فرمانی

مهدی خانی

فرمانی

روز جلسه

یکشنبه ها

سه شنبه ها

یکشنبه ها

سه شنبه ها

سه شنبه ها

ساعت جلسه

 

8 الی 10

9 الی 11

10 الی 12

11 الی 13

7 الی 9