مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

پاسخ شورا به مغایرتهای اعلامی فرمانداری در خصوص صورت جلسه شماره 16

پاسخ شورا به مغایرتهای اعلامی فرمانداری در خصوص صورت جلسه شماره 16

پاسخ شورا به مغایرتهای اعلامی فرمانداری در خصوص صورت جلسه شماره 16