مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۱/۲۴

نحوه واگذاری و انعقاد تفاهم نامه با شرکت فناوری اطلاعات همفکران

نحوه واگذاری و انعقاد تفاهم نامه با شرکت فناوری اطلاعات همفکران

نحوه واگذاری و انعقاد تفاهم نامه با شرکت فناوری اطلاعات همفکران