مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷

توافق شهرداری با آقای نجفی98/10/17

توافق شهرداری با آقای نجفی98/10/17

توافق شهرداری با آقای نجفی98/10/17