مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶

مصوبه- مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر98/11/16

مصوبه- مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر98/11/16

مصوبه- مساعدت به مسجد امام زمان (عج) ناحیه چوبیندر98/11/16