مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۰۵

استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام آسیا98/11/5

استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام آسیا98/11/5

استمهال تسهیلات اخذ شده بانک شهر بنام شرکت تاراتام آسیا98/11/5