مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

توافق شهرداری با اقای گروه مستاجر زمین ورزشی شقایق 98/12/20-

توافق شهرداری با اقای گروه مستاجر زمین ورزشی شقایق 98/12/20-

توافق شهرداری با اقای گروه مستاجر زمین ورزشی شقایق 98/12/20-