مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی98/12/20

نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی98/12/20

نحوه خریدو تملک اراضی و املاک برای اجرای طرحهای عمرانی و عمومی98/12/20