مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

توافق شهرداری با وراث مرحوم طهماسبی

توافق شهرداری با وراث مرحوم طهماسبی

توافق شهرداری با وراث مرحوم طهماسبی