مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۲/۲۸

توافق شهرداری با آقای چگینی جهت اجرای طرح زیرگذربلوار شهید چگینی

توافق شهرداری با آقای چگینی جهت اجرای طرح زیرگذربلوار شهید چگینی

توافق شهرداری با آقای چگینی جهت اجرای طرح زیرگذربلوار شهید چگینی