مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

کاهش تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری 98/3/21

کاهش تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری 98/3/21

کاهش تعرفه ارزش افزوده ناشی از اجرا و یا تغییر طرح های مصوب شهری 98/3/21