مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۴/۲۹

تمدید اجاره نامه و پذیره اراضی موقوفه شیخ الاسلامی 98/4/29-

تمدید اجاره نامه و پذیره اراضی موقوفه شیخ الاسلامی 98/4/29-

تمدید اجاره نامه و پذیره اراضی موقوفه شیخ الاسلامی 98/4/29-