مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۵/۰۱

خرید تملک یک باب ساختمان اداری واقع در مجتمع نواب 98/5/1

خرید تملک یک باب ساختمان اداری واقع در مجتمع نواب 98/5/1

خرید تملک یک باب ساختمان اداری واقع در مجتمع نواب 98/5/1