مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

اخذعوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30

اخذعوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30

اخذعوارض از بهره برداران و کسبه روزبازارها 98/6/30