مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۱۳

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع بیگانه 98/7/13-

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع بیگانه 98/7/13-

اخذ هزینه سرانه خدمات شهری اتباع بیگانه 98/7/13-