مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

عقد قرارداد اجاره یک باب ساختمان مسکونی با بسیج جامعه زنان سپاه 98/7/23

عقد قرارداد اجاره یک باب ساختمان مسکونی با بسیج جامعه زنان سپاه 98/7/23

عقد قرارداد اجاره یک باب ساختمان مسکونی با بسیج جامعه زنان سپاه 98/7/23