مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

اخذعوارض ازبهره برداران و کسبه روزبازارها98/7/23-

اخذعوارض ازبهره برداران و کسبه روزبازارها98/7/23-

اخذعوارض ازبهره برداران و کسبه روزبازارها98/7/23-