مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

شنبه ۱۳۹۸/۰۸/۲۵

مساعدت مالی به بسیج سپاه پاسدارن 98/8/25

مساعدت مالی به بسیج سپاه پاسدارن 98/8/25

مساعدت مالی به بسیج سپاه پاسدارن 98/8/25