شنبه ۱۳۹۴/۰۳/۲۳

واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري

واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري

واريز مبلغ سيصد ميليون ريال از سوي استانداري به شهرداري