چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص)

توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص)

توافق شهرداري با مالکين باغات واقع در بلوار پيامبر اعظم (ص)