چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي

واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي

واگذاري يک قطعه زمين در کمربندي شرق مقابل اراضي کوره ملي