چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۵/۲۱

انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي

انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي

انعقادتفاهم نامه شهرداري با مساجد سطح شهر در خصوص سرويس بهداشتي