دوشنبه ۱۳۹۴/۱۰/۱۴

توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين

توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين

توافق شهرداري با آقايان محمد حاجي نصيري در منطقه 4 قزوين