یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي صمدي مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري