مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

یکشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري

توافق شهرداري با آقاي جدليها مبني بر تسويه بدهي ايشان با شهرداري