مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

دوشنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۷

توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري

توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري

توافق با موسسه خيريه بنيان ازدواج مبني بر تهاتر قطعه زمين شهرداري