مصوبات سال 1400 مصوبات سال 1400

مصوبات سال 1399 مصوبات سال 1399

مصوبات سال 1398 مصوبات سال 1398

مصوبات سال 1397 مصوبات سال 1397

چهارشنبه ۱۳۹۵/۰۲/۰۸

-اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13

-اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13

-اخذ هزينه سرانه خدمات شهري يکساله افاغنه 1395 95/1/31 مصوبه 13