شنبه ۱۳۹۶/۱۲/۱۹

تجلیل و قدردانی از آقای علیپور قهرمان سنگنوردی

تجلیل و قدردانی از آقای علیپور قهرمان سنگنوردی

تجلیل و قدردانی از آقای علیپور قهرمان سنگنوردی