یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

تملک بخشي از پلاک ثبتي 190 در بخش 5 -مصوبه 17- 96/3/6

تملک بخشي از پلاک ثبتي 190 در بخش 5 -مصوبه 17- 96/3/6

تملک بخشي از پلاک ثبتي 190 در بخش 5 -مصوبه 17- 96/3/6