یکشنبه ۱۳۹۶/۰۳/۲۱

واگذاري 2 قطعه زمين در خيابان مجاهد-مصوبه 16-96/3/6

واگذاري 2 قطعه زمين در خيابان مجاهد-مصوبه 16-96/3/6

واگذاري 2 قطعه زمين در خيابان مجاهد-مصوبه 16-96/3/6