دوشنبه ۱۳۹۶/۰۴/۱۲

توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3

توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3

توافق شهرداري با آقايان منتظري و حاجي عبو -مصوبه 33- 96/4/3